نیروهای گشت راهداری، آتش نشانی و فوریت های پزشکی، مواد نفتی