نگاران

در کارگاه آموزشی با عنوان رسانه های بومی و فرهنگ شهروندی بیان شد

خورنا ‘نعمت ا… فاضلی’ سه شنبه در کارگاه آموزشی با عنوان رسانه های بومی و فرهنگ شهروندی در سالن اجتماعات استانداری خوزستان اظهار کرد: روزنامه نگاران، رسانه ها و فیلمسازان به عنوان یک قدرت خلاق، با توانایی دیدن و نشان دادن، مفسر و معنا آفرین بودن، باید به مردم در معنی کردن کلیت شهر کمک کنند. وی افزود: این گروه بیش…