نوزاد 2 سر

خورنا: جراحان با انجام عمل جراحی روی “مغز” این دختر توانستند عملیات موفقیت‌آمیزی را تا حدود زیادی انجام دهند. تمام اعصاب حیاتی و “رگ‌های خونی” دو “جمجمه” باهم در ارتباط بودند و این اولین عمل جراحی موفقیت آمیز در شرق افغانستان بوده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، اگرچه خوابیدن برای این نوزاد تا مدت زمان زیادی دشوار…