نوجوان اندیمشکی به عنوان پدیده ی ایت‌بال کشور شناخته شد