نوبخت در برنامه پایش چه گفت

خورنا: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه عقل، ابتکار و تخصیص منابع بهینه حکم می کند تا از کمترین منابع بیشترین بهره‌وری را ایجاد کرد گفت: با وجود اینکه ما هیچ نقشی در ایجاد پروژه‌های عمرانی نداشتیم اما نمی خواهیم این طرح‌ها به آثار باستانی تبدیل شوند.