نمد مال

خورنا: استاد احمد محمدیان نژاد آخرین نمدمال دزفولی در بیمارستان بستری شد. این استاد کار صنعت نمد مالی که آخرین بازمانده از نسل نمدمالان شهرستان دزفول می باشد مدتی است به دلیل بیماری قادر به کار کردن نبوده و کارگاه نمدمالی وی نیز به عنوان تنها کارگاه این صنعت تعطیل شده است. مدیر کل میراث…