نمایندگان کارگران، کارفرمایان

خورنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرد به زودی شورای‌عالی کار جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار و در این باره تصمیم گیری می‌شود، با این حال نرخ تورم در ماه‌های گذشته به نرخ کم سابقه‌ای بالغ بر 41 درصد رسیده است که در صورت اجرای ناقص تنها یک بند از قانون کار درباره حداقل مزد…