نمایندگان مردم خوزستان در خانه ملت،

خورنا:مجمع نمایندگان استان خوزستان  با حضور دکتر ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و معاونان وی تشکیل جلسه داد. به گزارش  خانه ملت؛ در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز موضوعاتی مانند نحوه تجهیز و تکمیل بیمارستان‌های جدید و اختصاص پزشک متخصص…