نمایندگان زن مجلس

37
خورنا: اوج گرفتن دوران کاری نمایندگان در بهارستان برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، بهانه‌ای برای آسیب‌شناسی برخی عملکرد نمایندگان و البته پدیده‌های جالب مجلس که به صورت مستقیم از سوی مردم نیز مشاهده شد، پرداخت…