نماینده ی اندیمشک : پای تحقیق از سازمان تبلیغات خواهم ایستاد