نماینده کارگزاران صندوق بیمه روستاییان

خورنا: نماینده کارگزاران صندوق بیمه روستاییان استان خوزستان گفت: برای سهولت ثبت نام روستاییان و ارایه خدمات بهنگام به آنان در صندوق بیمه روستایی ،نیاز است در هر شهرستان اداره واحدی برای کارگزاران بیمه اجتماعی روستایی ایجاد شود.  ˈ ذلقیˈ شنبه در حاشیه گردهمایی کارگزاران صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خوزستان…