نماینده مردم ارومیه

خورنا: جلوتر که میرویم انتهای راهرو ازدحام مردم به چشم می آید. اینجا دفتر نادر قاضی پور نماینده پر انرژی که همیشه یکپای تذکرات مجلس است. نماینده ای که گویا تکلیفی ندارد جز اینکه صدای مردم محروم در مجلس باشد و اگر مشتری ثابت مباحثات مجلسی ها باشید از لهجه شیرین آذری و یا حسین گفتن…