نماینده ماهشهر در شورای عالی استانها

سعید حیاتی در نطق پیش از دستور؛

خورنا سعید حیاتی گفت: امروز در شرایط حساس کشور و در فضای دیپلماسی بین المللی باید همه تلاش نماییم فارغ از اختلافات رایج دیدگاههای گوناگون ، برنامه های خود را در حمایت از دولت محترم بکار بندیم. به گزارش خورنا،…