نماینده سابق مردم اهواز در مجلس

خورنا: دکتر کیانوش راد با تاکید بر اینکه سابقه دلیری و ایستادگی قوم بزرگ بختیاری و لر در دوران مشروطیت از حافظه تاریخی ایرانیان محو ناشدنی است گفت : اعتراضات شکل گرفته علیه توهین به بختیاری ها امری بحق و ناشی از عرق ملی و قومی است . بدنبال واکنش های صورت گرفته در اعتراض به سریال سرزمین کهن ،…