نماینده تعاونی های تولید خوزستان

37
خورنا: در گرد همایی تشکلهای کشاورزی به منظور هماهنگی با موسسه جهاد نصر که در محل سالن امفی تئاتر سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با حضور مدیر عامل موسسه جهاد نصر کشور ومسئولین استانی موسسه وریاست سازمان جهاد کشاورزی…