نماینده تعاونی های تولید خوزستان

خورنا: در گرد همایی تشکلهای کشاورزی به منظور هماهنگی با موسسه جهاد نصر که در محل سالن امفی تئاتر سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با حضور مدیر عامل موسسه جهاد نصر کشور ومسئولین استانی موسسه وریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ومدیر تعاون روستایی ومسئولین سازمان اب برق خوزستان تشکیل شد. حمد دریس که به نمایندگی از شرکت های تعاونی تولید…