نماینده ایران در اسکار کیست

خورنا: کمیته انتخاب فیلم پس از ورود به بحث در خصوص دو نامزد نهایی، فیلم های«دربند» ساخته پرویز شهبازی و «گذشته» ساخته اصغر فرهادی، در یکی از چالشی ترین جلسات ادوار اخیر، عاقبت به معرفی «گذشته» به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی رأی داد. به گزارش خبرگزاری فارس، اعضاء کمیته با تاکید بر ارزش های غیر…