نمایشگاه کتاب ایذه

37
خورنا: نمایشگاه کتاب یار مهربان در مرکز آفرینش‌های هنری شهرستان ایذه برپا شده است.اين نمایشگاه به مدت 10 روز از تاریخ 9/4/1392در محوطه مرکز آفرینش‌های هنری شهرستان ایذه واقع در بیمارستان 17 شهریور سابق روبه‌روی…