نقش رسانه‌ها در جهت بیداری جامعه

یک فعال سیاسی و اجتماعی مطرح کرد

خورنا – مراسم تجلیل از خبرنگاران در شوشتر بدون حضور بعضی از مسئولان برگزار شد که این موضوع مورد توجه برخی از رسانه ها قرار گرفته شد. بهنام پریچه در این مراسم ضمن قدرانی از حضور مسئولان در مراسم روز خبرنگار، اظهار داشت: عدم حضور بعضی از مسئولان به پاسداشت زحمات خبرنگاران بعد از یک سال متوالی قابل توجیه نیست…