نقشه لیزری امیدیه

خورنا: نقشه كامل شهرستان امیدیه با سیستم لیزری و دیودی ساخته شد. به گزارش خبرنگار خورنا از امیدیه، این نقشه در مقیاس ۱ در ۱۰۰۰۰ با همكاری هنر آموزان رشته‌های ساختمان و نقشه كشی ترسیم و روی سیستم لیزری و دیودیی پیاده شد. نقشه کامل شهرستان امیدیه توسط کار‌شناسی فنی حرفه‌ای آموزش و پرورش امیدیه و…