نقدی بر ترویج نگاه تبلیغاتی بر روز خبرنگار در اندیمشک