نفقه زن شاغل

خورنا: لطفا نفقه را تعریف کنید و آیا نفقه به زن شاغل تعلق میگیرد؟ پاسخ: ماده 1107 قانون مدنی نفقه را تعریف کرده است. “نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج…