نظر وزارت بهداشت درباره آلودگی هوای اهواز

خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: ارائه خدمات درمانی و اورژانسی نظام سلامت استان در ابعاد کمی و کیفی به بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی ناشی از آلودگی هوا عالی بوده است. با حضور هیئتی از سوی وزارت بهداشت و طی جلسه ای با دکتر ایدنی سرپرست دانشگاه، دکتر موگهی معاون درمان، دکترعلوی معاون بهداشتی…