نظر زیبا کلام درباره سفر های استانی

خورنا_ پیام نو: اولین سفر استانی حسن روحانی خیلی به دل هواداران او نچسبید. خیلی ها می گویند که باز هم احمدی نژادی را دیدند که در قامتی و لباسی دیگر راهی سفر استانی شده است. صادق زیبا کلام که برای انتخاب حسن روحانی هر کاری از دستش بر میامد را انجام داده بود هم همین نظر…