نظر دولت سوریه درباره رابطه ایران و آمریکا

37
خورنا: رئیس جمهور سوریه تأکید کرد، نزدیکی روابط ایران و آمریکا مثبت خواهد بود، البته درصورتیکه آمریکایی ها صادق باشند. به گزارش «انتخاب» ، “بشار اسد” گفت: در صورتیکه آمریکایی ها صادق باشند، نزدیکی روابط ایران…