نظر استاندار خوزستان درباره لشکرآباد

37
خورنا: استاندار خوزستان در کارگروه اشتغال استان از کارآفرینی فلافل فروش هایی که خیابان لشگر اهواز را به راسته اغذیه فروشی تبدیل کرده اند تقدیر کرد. عبدالحسن مقتدایی در کارگروه شورای اشتغال که در استانداری خوزستان…