نظارت بر صادرات و واردات

خورنا: رئیس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات اداره کل استاندارد خوزستان از جلوگیری از ورود 20 محموله خارجی غیر استاندارد به کشور خبر داد. سیما پشم فروش گفت: در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران بویژه ماده 4 و تبصره های ذیل ماده 6 قانون سازمان به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی…