نشست هماهنگی گرامی داشت حماسه 6مهر 1359 مردم اندیمشک