نشست های جداگانه فرماندار با مسوولین اندیمشک

خورنا : مهندس گودرزی فرماندار شهرستان در نشست های جداگانه با مسوولین ادارات شهرستان به بررسی مسائل و پروژه های سالجاری آنان پرداخت. گودرزی در این دیدارها به طور مفصل پروژه ها و طرح های پیشنهادی ادارات و رقم های مال مورد نیاز آنها را بررسی کرد. دوشنبه هفته جاری کمیته برنامه ریزی شهرستان به همین منظور در محل فرمانداری با…