نشست علمی – تخصصی سرمایه گذاری توسعه اقتصادی کلانشهر اهواز