نشست شورای ورزشی اندیمشک

خورنا : نشست شورای ورزشی اندیمشک در فرمانداری این شهرستان با هدف برسی و ارتقا هیئت های ورزشی اندیمشک تشکیل شد. در این نشست که روسای هیئات ورزشی حضور داشتند مهندس گودرزی فرماندار اندیمشک بر ضرورت حمایت جدی از ورزشکاران تاکید کرد. ورزشکاران و روسای هیئات ورزشی به بان دیدگاههای خود پرداختند.