نشست شورای اداری

خورنا:  اولین نشست شورای اداری دزفول در سال 1393 با حضور کلیه مسئولین محلی و همچنین اولین حضور سرپرست فرمانداری ویژه این شهرستان در سالن اجتماعات این فرمانداری برگزار گردید اولین نشست شورای اداری دزفول در سال ۱۳۹۳ با حضور کلیه مسئولین محلی و همچنین اولین حضور سرپرست فرمانداری ویژه این شهرستان در سالن اجتماعات این فرمانداری برگزار گردید .