نشست ایران و 5+1

37
خورنا: روز از مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 دروین، امروز چهارشنبه با گفتگوهای درون گروهی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان…