نشت نفت

خورنا: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون گفت: نشتی خط لوله نفت واقع در رودخانه جراحی با اقدام سریع کار‌شناسان این شرکت در کمتر از دو ساعت مهار شد. روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در انعکاس به خبر منتشر شده در این خبرگزاری با عنوان «وزارت نفت رودخانه جراحی را پاکسازی کند»، در توضیحاتی آورده…