نرم افزار وایبر

خورنا: بايد كامپيوترها و موبايل‌ها را مثل كوهي روي همديگر بچينيم و شبيه به عمليات امحاي مواد مخدر بسوزانيم. اين نظر بعضي از كساني است كه از تكنولوژي فرار مي‌كنند و نمي‌خواهند آن را به رسميت بشناسند. ايرانيان سال 1373 نخستين‌بار با پديده تلفن همراه آشنا شدند، 30 سال ديرتر از امريكا. در همان سال طرح ممنوعيت استفاده از…