نرمش قهرمانانه چیست

خورنا: كتابي داريم به اسم كليله و دمنه، حداقل دو هزار سال پيشنه دارد، پند و اندرز و شيوه درست زيستن به زبان حيوانات است، در بخش شير و گرگ آن داستاني دارد كه خلاصه‌اش اين است، در يك جنگل بسيار زيبا، انواع حيوانات زندگي مي‌كردند، شيري در اين جنگل بود كه بلاي جان ديگر حيوانات مي‌شد. هر…