نخست وزیر عراق

37
خورنا/ نخست وزیر عراق وارد تهران شد و مورد استقبال امیرعبداللهیان معاون عربی و افریقای وزارت امورخارجه کشورمان قرار گرفت. حیدرالعبادی را در این سفر…