نحوه شکایت از مزاحم تلفنی

خورنا: ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟ به ياد مي آورم زماني كه تلفن ثابت در منازل در همه جا حتي مناطق دوردست همه…