نتیجه دیدار بسکتبال پتروشیمی بندر امام و همیاری زنجان