نتایج انتخابات شورای شهر بهبهان

37
خورنا: با پایان شمارش آرا در شهر بهبهان، 11 عضو چهارمین دوره شورای این شهر مشخص شدند. بعد از پایان شمارش آرای شهر بهبهان،11 عضو این شورای شهر مشخص شدند تا این افراد اعضای چهارمین دوره…