نتایج انتخابات شورای شهر ایذه

37
خورنا: با پایان شمارش آرا در شهر ایذه، 11 عضو چهارمین دوره شورای این شهر مشخص شدند. بعد از پایان شمارش آرای شهر ایذه، 11 عضو این شورای شهر مشخص شدند تا این افراد اعضای چهارمین…