نبود سامانه فاضلاب در سه شهر شیبان، ملاثانی و ویس،