نامه معصومه ابتکار به رئیس جمهور

خورنا: اوایل آبان ماه امسال معضومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راستای بازدیدهای استانی، سفری یک روزه به استان خوزستان داشت. ابتکار در این سفر یک روزه بازدید هوایی، گفت…