نامه علی مطهری

اسدالله سرافراز از فعالین با سابقه استان خوزستان ، نامه ای سرگشاده خطاب به علی مطهری نماینده مردم تهران نوشته که متن کامل آن در پی می آید : مواضع صادقانه وآگاهانه گذشته ی شما بخصوص واکنش های موجهه و نامه هاوپاسخ های مصرح ومتقن اخیرکه به سیدحمیدروحانی ودادستان کل کشورداشته اید، صاحب این قلم را اخلاقا مکلف کرد تاازاین رفتارورویکرد ارزشمند شمابه عنوان یک سنت مرضییه تقدیرکند. قدردانی به این دلیل که درعین وفاداری به ارکان نظام وبدون وابستگی به جریان های سیاسی رایج کشورنسبت به خطاهاوخبط… در ادامه بخوانید