نامه ای به یک شهردار

محمد امین جمشیدی؛

خورنا اندیمشک شهری است در شمال استان خوزستان که هموراه از استعداد خدادی بسیاری در مسیر توسعه برخوردار بوده اما متاسفانه هیچ گاه نتوانسته به حقاینت خودش دست پیدا کند … شهری که هموراه در دفاع از کیان ایران اسلامی پیش قدم بوده و همیشه خود را وام دار یکهزار شهید خود میداند و در تمام عرصه ی اجتماعی…