نامه ای به یک شهردار

محمد امین جمشیدی؛

خورنا اندیمشک شهری است در شمال استان خوزستان که هموراه از استعداد خدادی بسیاری در مسیر توسعه برخوردار بوده اما متاسفانه هیچ گاه نتوانسته به حقاینت خودش دست پیدا کند … شهری که هموراه در دفاع از کیان ایران…