نامه ای به جوانان یهود جهان : صدای شکستن رویای مهربانی کودکان غزه را می شنوید ؟