نامه ای به جوانان یهود جهان : صدای شکستن رویای مهربانی کودکان غزه را می شنوید ؟

خورنا : جوانان عزیز دین راستین یهود در هر کجای پهنای کره ی خاکی خاکی سلام ! نوشتن را با نام خدای مهربان آغاز کردم چرا که آیین الهی در قامت تمام ادیان راستین خالق واحد جهان بشریت , روح مهربانی را در فطرت بشری دمید تا باورهای رفتاری و اعتلای اخلاقی رهنمود بشر, از دیر باز تا کنون گردد…