ناظر بر میزان انتقال آب از سرچشمه های کارون

37
خورنا: با موافقت استانداران خوزستان و چهارمحال بختیاری , دبیرخانه مشترک ناظر برمیزان انتقال آب ازسرشاخه های کارون درقالب طرح انتقال آب بهشت آباد به استانهای مقصد برای مصارف آشامیدنی تشکیل می شود. گزارش خبرنگار ایرنا از…