ناطق نوری: کشور را موجی نمی توان اداره کرد؛ نه قاعده بازی را بلدیم و نه ابزار دموکراسی را داریم