ناصر نظرزاده

خورنا: رییس انجمن صنفی کشاورزان دزفول گفت: باوجود افزایش کیفیت و عملکرد تولید در واحد سطح، امسال قیمت فروش محصولات کشاورزی 40 درصد کاهش یافته است.   ناصر نظرزاده  عنوان‌کرد: امسال بیش از 70 درصد محصولات کشاورزی دزفول با کیفیت بالایی تولید شده است. با این…