ناحیه صنعتی ماهشهر

خورنا – حرف شما: احتراما” همانگونه که مستحضرید مدتی است که خیابنهای منطقه ناحیه صنعتی به دلیل خطوط لوله فاضل آب و آب و یا گاز مورد حفاری قرار گرفه و متاسفانه بهد از حفاری یا به خودی خود رها شده و یا با یک لکه گیری ساده که بعد از مدتی نیز فرو رفته به حال…