نابودی

خورنا: رئیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان حمیدیه گفت: تگرگ و بارندگی اخیر باعث نابودی 100 درصدی مزارع در این شهرستان شده است. سید محمد هاشمی اظهار کرد: حمیدیه یک شهرستان وابسته به تولیدات کشاورزی است و شغل غالب مردم آن، کشاورزی به شمار می رود. امسال برنامه ریزی مناسبی برای افزایش تولیدات محصولات کشاورزی در این شهرستان صورت گرفت که…